Bài Kiểm Tra Từ Vựng Unit 1, 2 Dành Cho Lớp 10 (Hệ 7 Năm)

Gồm 20 câu điền loại từ được lấy từ sách giáo khoa trong các phần từ Reading đến Writing. Reflective English sẽ cập nhật đáp án vào thứ Năm, 24/9 nhé!

1. Our countryside is disappearing at an ___________ rate (ALARM)

2. There are a number of _________ politicians in the building at that time. (LEAD)

3. Shortly after our __________ in London, Lisa was attacked. (ARRIVE)

4. My husband pumps water into the filed while I do the ___________. (TRANSPLANT)

5. I feel warm, cosy, and ________________. (CONTENT)

6. Tickets may be ______________ in advance from the box office. (PURCHASE)

7. After lunch Mr. Lam ______________ goes back to work. (IMMEDIATE)

8. He wasn’t exactly ___________ at the prospect of looking after two small boys. (JOY)

9. Going to hospital can be very ______________ for a child. (FRIGHT)

10. The river here is very _______________ for swimmers. (DANGER)

11. I’ve agreed to make _________________ for the party (ARRANGE)

12. She had complete ________________ in the doctors (CONFIDENT)

13. You had me _____________ for a minute! ( WORRY)

14. A person who is qualified to practice medicine is called a ___________. (PHYSICS)

15. An expert in physics is called a _____________ (PHYSICS)

16. Hundreds of people ______________ into the church for the funeral (CROWD)

17. What is your __________ status? Single or married? (MARRIAGE)

18. The synoym of ‘last name’ or ‘family name’ is ____________ (NAME)

19. The town provides a wide choice of _____________. (ENTERTAIN)

20. ____________ will take place in September (ENROL)


Tin tức liên quan

Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)

1298 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Giáo dục đặc biệt (Special Education), cách viết thư giao dịch trang trọng (a formal business letter),… qua bài học này nhé!
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)

1394 Lượt xem

Having Small Talk / Chuyện Phiếm Xã Giao
English 10 | Unit 1: A Day in Your Life / Family Life | Lesson 1: Getting Started
English 10 | Unit 1: A Day in Your Life / Family Life | Lesson 1: Getting Started

3247 Lượt xem

Chào đón các em học sinh đến với trang mục Bài Soạn và Trợ Giảng dành cho lớp 10, hệ 7 năm (seven-year syllabus) cũng như 10 năm (ten-year syllabus)! Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Use of Present Simple & Present Progressive, Talking about Daily Life, Discussing Family Life, Expanding Ideas, Tips on Learning Word Definitions and Collocations in English.
Tiếng Anh 10 | Unit 3: People’s Background (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 3: People’s Background (Hệ 7 Năm)

1860 Lượt xem

Trong Unit 3: People’s Background này, các em sẽ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp nhà khoa học người Ba Lan/Pháp, Marie Curie, cũng như tìm hiểu thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) nhé.
Vocabulary and Grammar Test for Grade 10 (Units 1 and 2)
Vocabulary and Grammar Test for Grade 10 (Units 1 and 2)

2157 Lượt xem

*Grammar Review: Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the verb in bold. Do not change the words given.
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)

1732 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng miêu tả thế giới đại dương (undersea world), động vật biển (marine animals) và cách dùng câu điều kiện loại 2 (second conditionals).
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You

1782 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về máy tính (the computer) và các từ vựng liên quan nhé!
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8

1120 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp chính trong các bài 6, 7 và 8 (units 6, 7 and 8) thuộc chương trình Tiếng Anh 10, hệ 7 năm.
Grade 10 | Unit 1: A Day in Your Life (Hệ 7 năm)
Grade 10 | Unit 1: A Day in Your Life (Hệ 7 năm)

1979 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Use of Present Simple & Present Progressive, Talking about Daily Life, Discussing Family Life, Expanding ideas, Tips on Learning Word Definitions and Collocations in English.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng