Quote of the day (Dec 21, 2020)

“It's not what we don't know that gets us in trouble. It's what we know for sure that just ain't so.”

Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 

Tạm dịch: 

“Không phải điều ta không biết gây rắc rối cho ta. Mà là điều ta tưởng là mình biết chắc.”

- Mark Twain, Nhà văn Mỹ, 1835-1910 - 

Chúng ta lại gặp Mark Twain, lần này với một câu trích dẫn khá là “rắc rối.” Tuy rắc rối nhưng khá là thú vị. Và, trên mạng, có rất nhiều ý kiến bình luận rất sâu sắc, cho chúng ta những góc nhìn mới về đề tài này.

Đọc câu trên, tôi nhớ đến nhà phân tâm học người Ấn Độ Anthony de Mello khi ông nói đại ý rằng một khi ta tin rằng mình biết chắc về điều gì, ta đóng chặt lòng mình với niềm tin đó, và ta không còn tiếp nhận được cái mới, cái đúng nữa.

Bình luận về câu nói trên của Mark Twain, trên trang https://newrepublic.com/, một tác giả trích từ “Leo Tolstoy, 1897”, cho rằng văn hào này đã viết:

“The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man if he has not formed any idea of them already; but the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man if he is firmly persuaded that he knows already, without a shadow of a doubt, what is laid before him.” Rất đáng giật mình với câu nói của đại văn hào Nga phải không các bạn, rằng những đề tài khó nhất vẫn có thể giải thích cho người khờ khạo nhất nếu anh ta chưa xác quyết về điều đó; nhưng điều đơn giản nhất vẫn khó trình bày cho người thông minh nhất nếu anh ta tin chắc rằng mình đã biết.

Trên https://polymathapproach.com/, một tác giả có tên Naval Ravikant nhận định: “We all have blind spots, whether business, politics, work, relationships, or even just a topic we are learning.” Chúng ta có những điểm mù, có thể là trong kinh doanh, chính trị, công việc, hay các mối quan hệ. Và, khi chúng ta nhận ra rằng mình không nhất thiết phải biết mọi thứ, thì điều đó có sức giải phóng… Nó giúp chúng ta mở lòng ra để tiếp thu kiến thức. (When you realize you don’t have to know everything, it is liberating… It allows us to be open to gain knowledge.) 

Trên quora, một tác giả khi bàn luận về câu trích dẫn này đã cảnh báo rằng về mặt phân tâm học, “each person cultivates a ‘map of meaning’ which each uses to navigate an ambiguous world and to make decisions about how to move… It means that each time you confront a situation, you have mapped out your expectations and beliefs.” Nghĩa là, chúng ta xây dựng sẵn cho mình một bản đồ dẫn đường, và chúng ta giải thích hiện tượng cũng như đưa ra quyết định theo bản đồ niềm tin đó.

Vấn đề là chiếc bản đồ đó chứa nhiều điểm mù do những niềm tin không được cập nhật cho phù hợp với thực tiễn. “We have certain beliefs about what we will find out there in the world and,… that's exactly what we find! The map effectively leads us astray and draws us to notice only what we are expecting to see.” (Chúng ta có niềm tin về những gì chúng ta sẽ thấy trong đời… và rồi đó chính là điều chúng ta thấy. Bản đồ cho chúng ta thấy duy nhất điều chúng ta muốn thấy.)

Trở lại với https://polymathapproach.com/, tác giả trên website này cho rằng chúng ta cần phải chất vấn chính điều mà chúng ta cho là sự thật. “If you feel a fact strongly is true, question it and where it is from.” Theo tác giả này, “We don’t take facts and make our beliefs. We take our values and conditioning and form our thoughts. We use facts to justify them.” Tức là, chúng ta không dựa trên sự kiện để xây dựng niềm tin của mình, mà dựa vào hệ giá trị và tình trạng điều kiện hóa của mình. Và rồi, ta dùng sự kiện theo cách để minh chứng cho niềm tin đó.

Tác giả cảnh báo rằng  “If all of your beliefs are the same are your neighbors and your friends, you’re not a clear thinker. Your beliefs are socialized; they’re taken from other people.” Nghĩa là chúng ta bị tẩy não, bị brainwashed.

Để kết thúc bài viết đã khá dài, xin phép gửi đến bạn một câu trích dẫn tương tự, của nhà văn Mỹ Josh Billings (1818-1885):

“It is better to know nothing than to know what ain’t so.”


Hãy theo dõi Reflective English trên trang Facebook “Reflective English,” nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh | Reflective English” và nhóm “Tiếng Anh Phổ Thông | Reflective English” nhé!


Tin tức liên quan

Quote of the day (Nov 16, 2020)
Quote of the day (Nov 16, 2020)

1483 Lượt xem

“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” - Mark Twain, American writer, 1835-1910 - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

1072 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

1067 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the day (Dec 28, 2020)
Quote of the day (Dec 28, 2020)

1834 Lượt xem

“The end justifies the means” - Niccolò B. Machiavelli, Italian philosopher and writer (1469 – 1527) - 
Quote of the Day
Quote of the Day

1271 Lượt xem

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”. - Francis Bacon 1561-1626, English philosopher -  https://simple.wikiquote.org/
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

1155 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Dec 07, 2020)
Quote of the day (Dec 07, 2020)

1319 Lượt xem

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.” - Arianna Huffington | Greek-American author, businesswoman, 1950 - 
Quote of the day (Dec 14, 2020)
Quote of the day (Dec 14, 2020)

1576 Lượt xem

“All things are difficult before they are easy.” - Thomas Fuller, English churchman and historian (1608-1661) - 
Quote of the Day (Nov 2, 2020)
Quote of the Day (Nov 2, 2020)

964 Lượt xem

“Reputation is for time; character is for eternity.” ~ John Bartholomew Gough, temperance orator (1817-1886)
Quote of the day (Nov 30, 2020)
Quote of the day (Nov 30, 2020)

1139 Lượt xem

“It is not how much we have, but how much we enjoy, that makes happiness.” - Charles Spurgeon, English clergyman, 1834-1892 - 
Quote of the day (Nov 23, 2020)
Quote of the day (Nov 23, 2020)

1514 Lượt xem

“To heal a wound you need to stop touching it” - Anonymous -
Quote of the day (Jan 4, 2021)
Quote of the day (Jan 4, 2021)

2348 Lượt xem

“Hope is a good breakfast, but it is a bad supper.” - Francis Bacon, English courtier (1561-1626) - 
Quote of the day (Nov 9, 2020)
Quote of the day (Nov 9, 2020)

928 Lượt xem

“Everybody wants to be a diamond, but very few are willing to get cut” - Author: Unknown - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

1070 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng