Quote of the Day

“If a man will begin with certainties, he shall end in doubts; but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties”.

- Francis Bacon 1561-1626, English philosopher - 

https://simple.wikiquote.org/

Tạm dịch:

“Nếu bạn khởi đi bằng điều chắc chắn, bạn sẽ kết thúc trong nỗi nghi ngờ; nhưng nếu bạn sẵn lòng khởi đi bằng nỗi nghi ngờ, bạn sẽ kết thúc bằng điều chắc chắn.”

Francis Bacon, Triết gia Anh, 1561-1626

Theo giải thích của https://simple.wikiquote.org/, thì câu trích này được hiểu đơn giản là “If you begin with being sure about things then finally you will be doubtful about things. But if you begin instead with doubts about things then finally you may be sure about things.”

Còn trên trang Quora, một độc giả giải thích như sau:

“Many people are stuck on the fact they know everything, they are “certain” of many things that just are not true. If they feel they know it all, they have boxed themselves from learning more. A person of wisdom, may be very knowledgeable, but knows how much more there is to learn about all things. Nothing is set in stone.”

Có thể tóm tắt rằng “Nếu người ta cảm thấy mình đã biết tất cả, họ đã đóng khung mình lại không muốn học nữa. Nothing is set in stone.”

Vâng, không có gì là bất biến. Khởi đi bằng những nỗi nghi ngờ cho phép người ta tìm hiểu thấu đáo sự vật, để hoặc là phát hiện ra những điều mới mẻ, hoặc là để khẳng định về những điều chắc chắn. Thật vậy, nhiều nhà khoa học đã không ngừng chất vấn những gì được xem là chân lý, và không ít trong số họ đã tìm thấy những chân trời mới.


Tin tức liên quan

Quote of the day (Oct 19, 2020)
Quote of the day (Oct 19, 2020)

242 Lượt xem

"Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation." - Oscar Wilde, Irish poet and playwright (1854–1900) - 
Quote of the Day (Oct 5, 2020)
Quote of the Day (Oct 5, 2020)

354 Lượt xem

“There is a road from the eye to the heart that does not go through the intellect.” G.K. Chesterton, English writer, 1874-1936
Quote of the Day (Oct 12, 2020)
Quote of the Day (Oct 12, 2020)

332 Lượt xem

“The best is the enemy of good.” - Voltaire, French writer, 1694-1778 - 
Quote of the day (Oct 26, 2020)
Quote of the day (Oct 26, 2020)

178 Lượt xem

You're either part of the solution or you're part of the problem. - Eldridge Cleaver, American writer (1935-1998) - 

Bình luận
  • Đánh giá của bạn