Vocabulary and Grammar Test for Grade 10 (Units 1 and 2)

*Grammar Review:

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the verb in bold. Do not change the words given.

1. Professor Sanchez is Spanish. (comes)

_____________________________________________

2. After the Prime Minister arrived, the conference began. (arrival)

After ____________________________________, the conference began.

3. Do you know Professor Johnson? (before)

______________________________________________

4. By then the soldiers knew that the battle was lost. (they)

By then the soldiers _____________________________

5. The future is unknown. (happen)

Nobody knows _________________________________

6. It is hard to predict future diet exactly. (eating)

It is hard to predict exactly what ____________________

7. I think this is the solution. (appear)

This ___________________________________________

8. The defendant had to pay $500 costs. (made)

The defendant ___________________________________

9. I happened to notice that the other rooms were empty. (help)

I couldn’t ________________________________________

10. We would rather that people did not use plastic bags. (prefer)

We ____________________________________________


*Vocabulary Review:

Complete each sentence with a form of the word in CAPITALS.

https://reflective-english.vn/high-school/10th/he-7-nam/word-form-10-units-1-2.html


Tin tức liên quan

Tiếng Anh 10 | Unit 3: People’s Background (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 3: People’s Background (Hệ 7 Năm)

871 Lượt xem

Trong Unit 3: People’s Background này, các em sẽ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp nhà khoa học người Ba Lan/Pháp, Marie Curie, cũng như tìm hiểu thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) nhé.
Grade 10 | Unit 1: A Day in Your Life (Hệ 7 năm)
Grade 10 | Unit 1: A Day in Your Life (Hệ 7 năm)

988 Lượt xem

Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Use of Present Simple & Present Progressive, Talking about Daily Life, Discussing Family Life, Expanding ideas, Tips on Learning Word Definitions and Collocations in English.
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)
English 10 | Unit 2: School Talks (Hệ 7 Năm)

562 Lượt xem

Having Small Talk / Chuyện Phiếm Xã Giao
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 9: Undersea World (Hệ 7 Năm)

495 Lượt xem

Chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng miêu tả thế giới đại dương (undersea world), động vật biển (marine animals) và cách dùng câu điều kiện loại 2 (second conditionals).
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You
Tiếng Anh 10 | Unit 5: Technology and You

654 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về máy tính (the computer) và các từ vựng liên quan nhé!
Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)
Tiếng Anh 10 | Unit 4: Special Education (Hệ 7 Năm)

487 Lượt xem

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu Giáo dục đặc biệt (Special Education), cách viết thư giao dịch trang trọng (a formal business letter),… qua bài học này nhé!
Bài Kiểm Tra Từ Vựng Unit 1, 2 Dành Cho Lớp 10 (Hệ 7 Năm)
Bài Kiểm Tra Từ Vựng Unit 1, 2 Dành Cho Lớp 10 (Hệ 7 Năm)

789 Lượt xem

Gồm 20 câu điền loại từ được lấy từ sách giáo khoa trong các phần từ Reading đến Writing. Reflective English sẽ cập nhật đáp án vào thứ Năm, 24/9 nhé!
English 10 | Unit 1: A Day in Your Life / Family Life | Lesson 1: Getting Started
English 10 | Unit 1: A Day in Your Life / Family Life | Lesson 1: Getting Started

2028 Lượt xem

Chào đón các em học sinh đến với trang mục Bài Soạn và Trợ Giảng dành cho lớp 10, hệ 7 năm (seven-year syllabus) cũng như 10 năm (ten-year syllabus)! Trọng tâm gồm những phần sau: Topic-specific Vocabulary, Use of Present Simple & Present Progressive, Talking about Daily Life, Discussing Family Life, Expanding Ideas, Tips on Learning Word Definitions and Collocations in English.
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8
Tiếng Anh 10 | Major Grammar Points in Units 6-8

362 Lượt xem

Các điểm ngữ pháp chính trong các bài 6, 7 và 8 (units 6, 7 and 8) thuộc chương trình Tiếng Anh 10, hệ 7 năm.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng